การด่า เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ ภูมิปัญญา แนวคิด และระดับสติปัญญาของคนนั้นๆ ซึ่งหากปะกอบด้วยหลักฐานและสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือได้ของคนที่มีความคิดเห็นในลักษณะนั้นตรงกันมาก ก็สามารถขับเคลื่อนให้ชี้นำไปในทิศทางเดียวกันได้
สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดพลังได้ค่ะ
โฆษณา