6 ส.ค. 2021 เวลา 11:12 • ความคิดเห็น
ความรู้ คือสิ่งที่เกิดจากการค้นคว้า ทดลอง วิจัย จนกระทั่งเข้าใจเกิดเป็นข้อมูลความรู้
ความเข้าใจคือผลที่เกิดจากการไปศึกษา เมื่อศึกษาจนเข้าใจนำไปต่อยอดและถ่ายทอดเป็นความรู้ใหม่
ทั้งความรู้และความเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีความสำคัญทั้งคู่
โฆษณา