EP:120
ผ ล แ ห่ ง ท า น
ในคำสอนของพระตถาคต สาธยายธรรมที่เกี่ยวกับทานนั้น การให้ทานเป็นการสร้างกุศลสำคัญคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทิน เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสในใจเรา เราได้สดับใคร่ครวญธรรมเกี่ยวกับ ผลแห่งทานไว้ดังนี้
ใ ห้ ท า น โ ด ย ไ ม่ เ ค า ร พ…
- การถวายทานที่เป็นของหยาบหรือของปรานีตก็ตาม หากผู้ให้นั้นไม่มีความเคารพ ไม่มีการนอบน้อม ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ ให้โดยไม่คำนึงผลที่จะมาถึง ผลของทานนั้นก็จะไม่ส่งผลไปเพื่อสิ่งดี กามคุณที่ดีตามของนั้น ให้แล้วไม่ได้อนิสงค์อะไร และ บุตร ภรรยา คนใช้ คนงาน บริวารก็จะไม่เชื่อ ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย
เรียกว่าผลแห่งกรรมที่ตนได้กระทำโดยไม่มีความเคารพ😒😒😒
- การถวายทานลักษณะเดียวกันที่มอบให้ด้วยความเคารพก็จะส่งผลกรรมดี ทั้งการได้รับกามคุณและบริวารคนรอบข้างเชื่อฟัง😌😌😌
ก า ร ถ ว า ย ท า น แ ล ะ ร ะ ดั บ อ า นิ ส ง ค์…
- มีพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ์ ได้ถวายมหาทานหลากชนิดอย่างละ 84,000ชุด แก่ผู้ยังไม่เป็นทักษิเณยบุคคล ก็ยังไม่เท่าการถวายทานแก่พระโสดาบันหนึ่งองค์
- ถวายทานให้พระสกทาคามีหนึ่งองค์มีผลมากกว่า ได้ถวายพระโสดาบัน 100 องค์
- ถวายทานให้พระอนาคามีหนึ่งองค์มีผลมากกว่า ได้ถวายพระสกทาคามี 100 องค์
- ถวายทานให้พระอรหันต์หนึ่งองค์มีผลมากกว่า ได้ถวายพระอนาคามี 100 องค์
- ถวายทานให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์มีผลมากกว่า ได้ถวายพระอรหันต์ 100 องค์
- ถวายทานให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะหนึ่งองค์มีผลมากกว่า ได้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์
- ถวายทานให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นประธานมีผลมากกว่าได้ถวายทานให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะบริโภค
- สร้างวิหารถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ มีผลมากกว่า มีผลมากกว่าทานถวายให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นประธานบริโภค
- การที่เรามีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่าทานที่เราสร้างวิหารถวายพระสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ
- การที่เรามีจิตเลื่อมใสสมาทานสิขาบท ถือศีลห้า มีผลมากกว่าการมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ
- การที่เราเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด แม้เพียงชั่วเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกว่าการที่เรามีจิตเลื่อมใสสมาทานสิขาบท ถือศีลห้า
- การที่เราเจริญอนิจจังสัญญา (การปล่อยวางความคิด-ละนันทิ ระลึกถึงลมหายใจ) แม้เพียงชั่วเวลาลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่าการที่เราเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด แม้เพียงชั่วเวลาสูดดมของหอม
ม ห า ท า น
ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการ ได้นำสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ห้วงบุญคือ
1. การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
2. การถึงพระธรรมเป็นสรณะ
3. การถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ
4. มหาทานที่๑ คือ การเป็นผู้ละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ชื่อว่าให้ความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนให้แก่สัตว์หาประมาณมิได้
5. มหาทานที่๒ คือ การละจากอทินนาทาน
6. มหาทานที่๓ คือ การละกาเมสุมิจฉาจาร
7. มหาทานที่๔ คือ การละมุสาวาท
8. มหาทานที่๕ คือ การละการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาท
บุ ญ กิ ริ ย า…
สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา
บุญกิริยาวัตถุมีสามประการคือ
1. บุญกริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน
2. บุญกริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล
3. บุญกริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา
- บุญจากทาน นิดหน่อย ศีล นิดหน่อย ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงส่วนชั่วของมนุษย์ ↘️
- บุญจากทาน พอประมาณ ศีล พอประมาณ ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงส่วนดีของมนุษย์➡️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา มหาราชทั้ง๔
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์↗️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์ ท้าวสักกะจอมเทพ
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์… โผฏฐัพพะทิพย์↗️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์ ท้าวสุยามเทพบุตร
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์… โผฏฐัพพะทิพย์↗️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิต ท้าวสันดุสิตเทพบุตร
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์… โผฏฐัพพะทิพย์↗️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานิรดี ท้าวสุนิมมิตเทพบุตร
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์… โผฏฐัพพะทิพย์↗️
- บุญจากทาน มีประมาณยิ่ง ศีล มีประมาณยิ่ง ภาวนา ไม่เจริญ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตี ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร
ทำบุญด้วยทาน ศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดานี้ด้วยฐานะ อายุทิพย์… โผฏฐัพพะทิพย์↗️
ความสงสัยในทานของเทวดา
- เทวดาถามว่า …ให้สิ่งอะไรได้ชื่อว่าเป็นกำลัง วรรณะ สุข จักษุ ทุกสิ่งทุกอย่าง ?
…ให้ “อาหาร” 🍱ชื่อว่าให้กำลัง💪
…ให้ “ผ้า” 👕ชื่อว่าให้วรรณะ🙆🏻‍♂️
…ให้ “ยานพาหนะ” 🚗ชื่อว่าให้ความสุข😍
…ให้ “ประทีปโคมไฟ” 💡ชื่อว่าให้จักษุ👁
…ให้ “ที่อยู่อาศัย” 🏠ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง👨‍👨‍👦‍👦
…”ผู้ที่พร่ำสอนธรรม” 📃ชื่อว่าให้อมตะ😑
- เทวดาถามว่า … ชนพวกไหนมีบุญเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา ? …ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ ?
…ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน และให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำ ชนเหล่านั้นมีบุญเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา และชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์
7 ถูกใจ
3 แชร์
728 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...