บางเรื่อง ปล่อยผ่าน แต่บางเรื่อง ก็ยอมไม่ได้ ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ว่ากัน. แต่ถ้ามาพูดจาดูถูก ดูแคลน ลดศักดิ์ศรีความเป็นคน ต่อหน้าต่อตา ก้อไม่ยอมนะ
สิ่งที่คุณเห็น สิ่งที่คุณได้ยินมา มันอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่คุณคิด หรือ เข้าใจก้อได้
รู้จักกันไม่จริง รู้จักกันไม่นาน อย่าเหมารวมว่าคนอื่น ตามสัญชาตญาณ นิสัยของตัวเอง อยู่รวมกันในสังคม ควรให้เกียรติ (ซึ่งกันและกัน😁
  • 2
โฆษณา