ทุกวงการมีดีมีชั่ว แต่การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ต้องถูกลงโทษหนักกว่าทั่วไป เพราะอำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษคนอื่นได้
จิตสำนึกของตำรวจต้องแยกถูกผิดให้ได้บนพื้นฐานความซื่อสัตย์และความเมตตา
กรอบกฎหมายที่ให้อำนาจและความคุ้มครอง ต้องอยู่บนบรรทัดฐานข้อเท็จจริง
แต่การอุ้มชูช่วยเหลือในทางมิชอบ ยิ่งทำให้วงการนี้นับวันเสื่อมทรามลง ทั้งๆเป็นผู้พิทักษ์สันติบาลของประชาชน
โฆษณา