เ ป ลี่ ย น ผ่ า น . . .
ขนาดสัญญานไฟจราจร
จากไฟเขียวไปไฟแดงยังต้องมีไฟเหลืองเลย
ความรักก็เช่นกัน...
บางทีชีวิตเราก็ต้องการช่วงเวลาสั้นๆ ไว้
“เปลี่ยนผ่านความรู้สึก”
#MoT #MemoriesofThings
แอดมิน #Outernut : )
  • 1
โฆษณา