โจโฉจึงว่าอันมังกรสำแดงฤทธิ์นั้น
จะทำให้ใหญ่และน้อยเท่าใดก็ได้
ถ้าจะขึ้นไปบนอากาศกระทำฤทธิ์ต่างๆ
อากาศนั้นยังแคบอยู่ ไม่เสมอด้วยฤทธิ์
แม้จะลงในท้องมหาสมุทร กระทำฤทธิ์ให้กายนั้นน้อย
เข้าแอบอยู่ในเงื้อมชะง่อนเขาก็ได้ อันเทศกาลนี้เป็นฤดูฝน
มังกรจึงสำแดงฤทธิ์ อุปมาเหมือนคนมีสติปัญญากว้างขวาง
ถ้าจะทำการสิ่งใดคะแนการตามสมควร แม้เห็นว่าการใหญ่ก็ทำให้ใหญ่ ประมาณการน้อยก็ทำแต่น้อย
สรุปง่ายๆครับ
คนฉลาดรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
โฆษณา