โลกปัจจุบันก้าวหน้าไปเยอะ
แต่ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิม....................................................
โฆษณา