เมื่อจิตใจขาวสะอาด บุญกุศลก็เต็มร้อย ...
สำนึกบาป ต้องสำนึกด้วยจิตหิริโอตตัปปะ...
หิริโอตตัปปะ ก็คือจิตสำนึกที่ดีงาม จิตสำนึกที่ดีงามก็คือจิตฟ้า จิตฟ้าก็คือจิตพุทธะ จิตพุทธะก็คือจิตแห่งธรรม จิตแห่งธรรมก็คือจิตของพระองค์ธรรมมารดา ...
เมื่อจิตใจขาวสะอาด บุญกุศลก็เต็ม 100
... พระโอวาทองค์พระพุทธะจี้กง...
... หากจิตที่ดีงามมีจุดด่างพร้อย จิตที่ดีงามก็จะมืดมิด หากเราค้นพบจิตหิริโอตตัปปะของตนเอง จิตที่ดีงามก็สว่างไสว และสามารถประสานกับธรรมญาณของพระองค์ธรรมมารดา พบหน้าพระองค์ธรรมมารดา...
... แสงสว่างของจิตที่ดีงามนี้ เป็นแสงสว่างอันแท้จริง แสงสว่างของสุริยันจันทรามีจำกัด และยังอยู่ระหว่างฟ้าดิน แต่แสงสว่างของจิตที่ดีงามของเราคลอบคลุมสรรพสิ่ง อยู่นอกเนหนือฟ้าดิน ไม่มีขีดจำกัด...
... เมื่อจิตที่ดีงามของเราปรากฏ ความผิดบาปของเราที่สำนึกไม่ออกก็จะสำนึกออกมา หลังจากที่เราสำนึกจนสะอาดหมดจดแล้ว จิตที่ดีงามก็จะสว่างไสว ในขณะนั้น เราสร้างบุญกุศล เจริญปณิธาน โปรดผู้คน ฉุดช่วยโลก เราสร้างบุญกุศลเท่าไหร่ ก็จะได้บุญกุศลเท่านั้น...
... สมมติว่า หนี้เวรกรรมของเราหกหมื่นกว่าปียังมีอยู่ หากเราสำนึกผิดไม่สะอาดหมดจด ต่อให้เราสร้างบุญกุศลใหญ่กว่านี้ บุญกุศลที่ใหญ่นั้นก็ไม่อาจลบล้างได้หมด...
... ศิษย์ทุกคนพึงระมักระวังในจุดนี้...
สำรวจตน
... พระโอวาทองค์ประธานคุมสอบสามโลก...
... ต่อธรรม... มีหรือไม่จะศรัทธามั่นคง มีหรือไม่ทำลายธรรม ผิดต่อธรรม ทดสอบธรรม กล่าวร้ายธรรม...
... ต่อมารดา...มีหรือไม่จะกตัญญูแท้จริง จงรักภักดี จริงใจ ตรงไปตรงมา มีหรือไม่ข่มเหงรังแก ไม่เชื่อฟังรัง ดื้อดึง หน้าไหว้หลังหลอก ทำแบบขอไปที...
... ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์...มีหรือไม่จะเข้าใจแจ่มแจ้ง นอบ น้อมด้วยจริงใจ ศรัทธาด้วยใจจริง มีหรือไม่ดูหมิ่นด้วย คลางแคลง...
... ต่อปณิธาน...มีหรือไม่จะมุ่งมั่นตั้งใจ เจริญก้าวหน้า ในปณิธาน มีหรือไม่ผิดต่อปณิธาน ฝ่าฝืนปณิธาน...
... ต่อตนเอง...ใช่หรือไม่ปกปิดความผิด โอ้อวดความ ดีความชอบ มีหรือไม่จะยินดีรับผิดด้วยคำขอบคุณ มีหรือ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง อวดเก่งต้องการเอาชนะ เกียจคร้านกลัว ลำบาก ละโมบโลภมาก เพ้อเจ้อเสียสติ ปิดบังความชั่ว ดื้อรั้นเอาแต่ใจ มีแต่จะคิดร้าย จิตใจฟุ้งซ่านตาลปัตร มีหรือไม่เมื่อรู้ความผิดจะยอมรับผิด สำนึกผิด แก้ไขความผิดนั้น...
... ต่อผู้คน...มีหรือไม่ต่ออาวุดสให้การเคารพนบนอบ ต่อผู้น้อยให้การสนับสนุนส่งเสริม ต่อเพื่อนร่วมงานมีความ สมานฉันท์ มีหรือไม่เสแสร้งไม่จริงใจ เอาอาวุโสมาเป็นข้อ อ้าง ปกปิดบิดเบือนความผิด แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่รักษา สัจจะ ปากอย่างใจอย่าง อารมณ์ขุ่นเคือง อิจฉาริษยา เข้าใจผิดต่างๆ นานา นินทาลับหลัง วางตัวเป็นใหญ่ เห็น ผิดเป็นชอบ มากเล่ห์เพทุบาย ไม่มีมารยาท นิสัยมักง่าย ปกปิดอาวุโส หลอกลวงผู้น้อย หน้าซื่อใจคต...
... ต่อทรัพย์สิน...มีหรือไม่ใช้จ่ายประหยัด ใช่หรือไม่ ใช้เงินฟุ่มเฟือย มีความบริสุทธิ์ชัดเจนต่อเงินทองหรือไม่...
... ต่อหน้าที่...มีหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทุ่มเทแรง กายแรงใจ มีหรือไม่ทำชุ่ยๆ อย่างไม่เต็มใจ ไม่รักษาคำพูด ปากอย่างใจอย่าง ไม่แยกแยะทางธรรมทางโลก อาศัยส่วน รวมสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ความคิดอ่านผิดเพี้ยน ปิด กั้นความดีผู้อื่น เอาความชอบมาเป็นของตน (ชุบมือเปิบ)......
... สำรวจตนเอง พิจารณาตนเอง สำนึกบาปตนเอง ละอายใจตนเอง ขอร้องตนเอง แก้ไขตนเอง ให้กำลังใจ ตนเอง ยืนหยัดตนเอง ช่วยเหลือตนเอง เป็นคนใหม่ด้วยตนเอง...
!...
โฆษณา