ในสังคมที่มีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงอย่างน้อยในทางกฏหมายมนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันซึ่งหมายความว่าคุณค่าความเป็นคนย่อมเท่าเทียมกันแต่นั่นตามมาด้วยคำถามและข้อสงสัยมากมาย
ส่วนในระบบที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยค่าของเป็นคนก็แตกต่างกันมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้โดยการวัด จำแนกโดยกฏหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ค่านิยมในสังคมนั้น ๆ ที่เข้มข้นมากขึ้นตามระดับความเป็นเผด็จการ
ในช่วงรุ่งอรุณของประชาธิปไตย อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เริ่มต้นขึ้นในรัฐกรีกสมัยโบราณแม้เราจะถือว่าที่นั่นคือต้นแบบของประชาธิปไตยแต่ความเท่าเทียมกันของผู้คนในรัฐกรีกก็ยังวัดได้แตกต่างกันมากเพราะประชากรส่วนใหญ่ในกรีซสมัยนั้นคือทาส เชลยศึก ดังนั้นสิทธิที่กำหนดให้เท่าเทียมกันจึงมีให้สำหรับคนส่วนน้อยที่นับเป็นประชาชน(citizen)ไม่ได้รวมผู้คนทั้งหมดที่ส่วนหนึ่งมีสถานะเป็นทาสหรือเชลยศึกด้วยแต่อย่างใด
เมื่อให้มุมมองกว้าง ๆ โดยเริ่มที่คำว่าประชาธิปไตยซึ่งมีหลักว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เสมอภาคกันแต่นั่นเป็นเพียงข้ออ้างในอุดมการณ์เพื่อทำให้ระบบนั้น ๆ ดูดีเท่านั้นในทางปฏิบัติเรายังให้ค่าความเป็นคนแตกต่างกันได้มากมายโดยวัดจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. เพศ ในทุกประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม เพศหญิงมีสถานะต่ำกว่าเพศชายเสมอ เพศสภาพอื่นเช่นที่จำแนกเป็น LGBT ในอดีตไม่ได้รับการยอมรับให้มีตัวตนอยู่ในสังคมด้วยซ้ำ การวัดคุณค่าความเป็นคนโดยไม่ได้ด้อยค่าเพศสภาพจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าประเทศนั้นสังคมนั้นก้าวหน้าแต่ถ้ายังใช้เพศสภาพมาประเมินด้วยยิ่งเข้มข้นเท่าใดก็แสดงถึงความล้าหลังย้อนยุคมากขึ้นเท่านั้น
2. ชาติตระกูลหรือวัดโดยสายเลือดว่าเกิดในครอบครัวใด ในอดีตการวัดคุณค่าคนโดยชาติตระกูลมีความเข้มข้นมาก ๆ ในเกือบทุกอารยธรรม ในยุโรปในยุคกลางคนที่จะเป็นอัศวินได้จะต้องเป็นพวก Nobleman เท่านั้นแน่นอนมีแต่คนพวกนี้ที่จะเป็นผู้ปกครองรัฐได้ ในบ้านเราอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศคนหนึ่งเคยพูดไว้ชัดเจนว่า ใครที่มีความคิดว่าคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันเป็นแนวคิดที่เป็นอันตรายมาก นั่นแสดงว่าสังคมเรายังประเมินคนโดยชาติกำเนิดอยู่มาก ก็สะท้อนระดับความก้าวหน้าหรือล้าหลังของสังคมเช่นกันกับในข้อ 1
3. ศาสนา ถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่ศาสนามีอิทธิพลสูงมากในทางการเมืองหรือประกาศชัดเจนว่าปกครองโดยกฏของศาสนาเช่นในประเทศมุสลิมบางประเทศ ตัวอย่างที่ดีสุดก็กลุ่มตาลีบันที่เป็นผู้ปกครองอาฟกานิสถานปัจจุบัน ในกรณีนี้ศาสนาจะเป็นตัววัดค่าความเป็นคนของคุณในทันที ถ้าหากคุณไม่ได้อยู่ในนิกายหรือลัทธิที่มีอำนาจทางการปกครองของประเทศนั้น ค่าความเป็นคนของคุณจะถูกตัดสินให้ต่ำลงในสถานะของพวกนอกศาสนา พวกนอกรีตทันที
4. ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความสามารถในการทำงาน ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ
คุณสมบัติพวกนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างที่ต้องจ้างแรงงานคน เราจะรู้ทันทีว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดคนที่เราจะจ้างมาทำงาน ค่าของคนในระบบบริหารงานธุรกิจแบ่งซอยชัดเจนได้มากมาย เอามาคำนวณเป็น manday man-month ด้วยซ้ำไป
ในที่สุดเราต้องบอกว่ามนุษย์เราแค่ละคนนี่ให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน ทั้งนี้รวมถึงการประเมินคุณค่าคนอื่นด้วย โดยภาพรวมในโลกยุคใหม่โลกที่เจริญแล้วเขามีค่านิยมร่วมกันว่าคนที่จะมีคุณค่ามากน้อยอย่างไรวัดจากการที่บุคคลนั้นทำคุณประโยชน์อะไรให้กับเพื่อนร่วมโลกมากน้อยแค่ไหน
ดู quote นี้เผื่อความคิดเรื่องการประเมินค่าใด ๆ ของเราจะชัดเจนขึ้น
"Everyone values things differently. In other words, they place their own value on everything that affects their lives. Also from moment to moment they may even change their values. Such as a person, who values diamonds above all else, might be willing to trade a gallon of diamonds for a drink of water to save his life in a desert.
What this means is value is a relative thing depending on a need or a perceived need. Yet, how many people will argue and even violently fight over the perceived value of something or some idea only later have an entirely different view point or value." (Sidney Madwed)
1 ถูกใจ
106 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา