มีบัญชีอยู่แล้ว?
คนมีบุญ?
คือคนที่ อยู่ง่าย กินง่าย
ไม่ค่อยได้ถือสาอะไรให้เป็นทุกข์
เ ป็ น นั ก ส ร้ า ง ส ภ า ว ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม
.🧡
วันหยุดผ่อนคลายสบาย ๆ (รอวัคซีนเข็มสอง🤗)
ไม่รู้ว่าต้องฉีดกันอีกกี่เข็ม ต้องฉีดกันอีกนานแค่ไหน
ห รื อ ต้ อ ง ฉี ด จ น ก ว่ า จ ะ ต า ย😱🙄
🧡สุ ด แ ต่ ใ จ จ ะ ไ ข ว่ ค ว้ า🧡
.
เหมือน กำ แพง
ถูกเขา ปล่อย ร้าง
เหมือนคนสร้างมิได้ตั้งใจ
ทิ้งให้เราทนเหงาอยู่เรื่อยไป
ฝ่ า พ า ยุ ร้ า ย ไ ป ต า ม ล ำ พั ง
.🧡
เลือกทางเดินที่คิดและหวัง
หากแม้ต้องพังก็ยังยอมทน
ฝืนชะตาที่แสนมืดมน
เก็บฝันเบื้องบน
จ น ก ล า ย เ ป็ น จ ริ ง
.🧡
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
.🧡
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
.🧡
ตั้งใจทำดังหวังวาดไว้
ไม่คิดฝันไปให้ไกลเกินจริง
รู้คุณค่าของคนไม่ทิ้ง
ไ ข ว่ ค ว้ า ใ ห้ จ ริ ง ฝั น ค ง ไ ม่ ไ ก ล
.🧡
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
สุดแต่ใจ จะไขว่ คว้า
#คุณฟ้า~เพจฟ้าหลังฝนบอกชอบเพลงนี้
อะไรที่พอทำให้ได้ ทูบี ทำให้ค่ะ ขอบคุณนะคะ
.
เพลง🧡สุดแต่ใจจะไขว่คว้า🧡
ศิลปิน หนุ่มเสก
Cover By ทูบี🎶🎧
    Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
    มาช้า 😆😂 ขอร่วมฉลองดาวตกด้วยนะคะ ชอบเพลงนี้ คุณบุ๋มร้องเพราะมากค่ะ