17 ก.ย. 2021 เวลา 11:35 • ความคิดเห็น
การมองโลกในแง่ดี ไม่น่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดนะคะ การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นทัศนะในการมองสิ่งต่างๆของเรา เราต้องไม่ลืมว่า แต่ละคนนั้น เกิดมาบนพื้นฐานชีวิต ที่ไม่เหมือนกัน ทั้งจากวิถีการเลี้ยงดูและอบรมบ่มนิสัยจากบิดามารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน การได้รับการศึกษา การเข้าถึงสังคมคุณภาพ การพาตัวเองไปอยู่ในสังคมคุณภาพ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นี่เอง ที่หล่อหลอมเรา ปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่มีผลต่อทัศนะในการมองสิ่งต่างๆของเรา
หากการมองโลกในแง่ดี จะเติบโตขึ้นในทัศนะของผู้คน นับเป็นเรื่องที่ดีประการที่หนึ่ง คือ "ความสุขของบุคคลนั้น" ที่จะพึงได้รับจากการใคร่ครวญหาความสุขความสบายใจได้ด้วยตนเอง ไม่พาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์ หรือมีทัศนะที่เลวร้าย จนบางครั้งนอกจากจะเป็นภัยกับตัวเองแล้ว ยังเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยค่ะ
โฆษณา