ความสุขแบบโลกีย์ จะไม่เหมือนกัน แต่....
ความสุขแบบโลกุตระ จะเหมือนกัน.
ความสุขคืออะไร?
แปลโดยพยัญชนะ สภาวะที่ทนได้ง่าย ไม่แปลเปลี่ยน.
แปลโดยอรรถ ความสงบร่มเย็น ไม่เดือนร้อน กังวนใจใด.
ปัจจัยภายในที่เป็นตัวกำหนดความสุขคือ สติ
มีสติมากความสุขก็ยิ่งมาก มีสติน้อยความสุขก็ยิ่งน้อย สติเป็นตัวกำกับความสุขของทุกคน.
สติเป็นธรรมอันทำให้งาม.
  • 2
โฆษณา