หลักตามธรรมชาติสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาให้เป็นทุกข์.
อะไรบ่งบอกถึงความทุกข์
1. การเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
2. การไร้ตัวตน ของใหม่กลายเป็นของเก่า คงสภาพเดิมไว้ไม่ได้.
คนเราสามารถจดจำความทุกข์ได้จริง ตามหลักพื้นฐานของธรรมชาติ
ความสุขเกิดจากที่เรามีสติมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น และสามารถปลดปล่อยความทุกข์นั้นได้ เป็นอิสระจากกฎของธรรมชาติ.
คนที่ไร้สติมักจะจดจำความทุกข์มากกว่าความสุขจริง.
สติเป็นอาการที่อยู่เหนือกฎของธรรมชาติ ผู้มีสติจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง.
คนเราจะจดจำความสุขได้มากกว่าความทุกข์ได้จริงก็ต่อเมื่อ คิดอย่างมีสติ.
โฆษณา