INPUT
-ตั้งหน่วยงานใหม่ นวัตกรรม
องค์กรความรู้ สร้างไทยด้วยเทคโนโลยี
ACTIVITIES
- ดูงานต่างประเทศ อบรม สัมมนา
OUTPUT
- ดูงานต่างประเทศ xx ครั้ง/ปี
- สัมมนาอบรม xx ครั้ง/ปี
- ผลงานทางวิชาการทำอะไร ??xxเรื่อง
- วิจัยอะไร 1 ปี กี่??xx เรื่อง
-วิจัยอะไร2+ปี กี่??xxเรื่อง
-เอกสารเผยแพร่ประชาชนกี่???xxxเรื่อง/ปี
ประชาชนไม่รู้ไม่เห็นก็เลยมีเวลาไปขูดต้นตะเคียน เซียนให้เลข แม่น้ำหนึ่ง ก่อนวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และก็วนไปอย่างนี้
2
2ถูกใจ
5.6Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...