ทุกข์ คือ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก
สรรพสิ่งเป็นตัวทุกข์โดยสภาพ เพราะมีความแปรปรวนเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ไม่มีอะไรเป็นเหมือนเดิม
เมื่อเกิดการยึดถือด้วยความไม่รู้ จึงมีผู้ทุกข์ขึ้นมา
เริ่มต้นจากยึดถือใจตัวเอง ว่าเป็นเราเป็นของเรา
จากนั้นทุกสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะถูกยึดถือทั้งหมด
เกิดเป็นผู้ทุกข์ เป็นเราทุกข์
กายเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็เป็นทุกข์
เกิดการสั่นคลอน สูญเสียใครหรืออะไรไป ใจก็เป็นทุกข์ เราก็เป็นทุกข์
เพราะหลงยึดถือ ยึดครองสมบัติของธรรมชาติ มาเป็นตัวเราของเราก่อน จึงต้องทนทุกข์ทรมาน เวียนเกิดเวียนตาย
เมื่อถอดถอน วางความยึดถือทั้งหมดลง เพราะรู้เท่าทันกระบวนการอย่างแจ่มแจ้ง ก็ไม่มีใครทุกข์กับอะไร
สรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเอง เกิดขึ้นเหตุตามปัจจัย สลายไปเมื่อหมดเหตุปัจจัย เป็นกระแสที่ไหลไปตามองค์ประกอบต่าง ๆ ... ทุกสิ่งเป็นของชั่วคราว
  • 2
โฆษณา