เป็นธรรมชาติที่ต้องมีฝัน...มันสะท้อนลึกๆข้างในของความคิด
โฆษณา