มีบัญชีอยู่แล้ว?
++ดินเสื่อมโทรม จุลินทรีย์ช่วยได้ ++
การเพิ่มของประชากร ในอัตรา แบบก้าวกระโดด การใช้ทรัพยากรเกินสมดุล สร้างภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกของโลกเราโดยตรง ด้วยอุณหภูมิที่แปรปรวน ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนน้อยลง ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน แม่น้ำหลายสายเหือดแห้งลงจนแทบไม่เหลือสายน้ำไหล
ปกติ น้ำไหลลงจากป่าเขาลำห้วยในที่สูงลงมาสู่ที่ราบลุ่มต่ำ พร้อมกับพัดพาตะกอนดิน เศษวัสดุ กิ่งไม้ใบหญ้าพร้อมธาตุอาหารใหม่ที่ได้จากการเน่าเปื่อยผุผังของอินทรีย์สาร เช่นซากพืชซากสัตว์ ทับถมสะสมอยู่ในดินในป่าบนเขา และนำพาตะกอนมารวมกันและไหลลงมาตามสายทางน้ำ ลงจากในพื้นที่เพาะปลูกเบื้องล่าง น้ำแล้งฝนน้อยทำให้น้ำไม่มี หรือมีน้อย การเติมเต็มหรือแลกเปลี่ยนธาตุอาหารและฟื้นฟูสภาพดินในแต่ละปีก็ลดน้อยลง หรือขาดหายไปโดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อน้ำน้อยและดินแห้งแล้ง ต้นไม้ทั้งหมก็จะประสพปัญหาเพิ่มเติม เนื่องจากความชื้นในดินเป็นตัวสำคัญในการช่วยย่อยสลาย และเป็นตัวช่วยทำละลายแร่ธาตุและสารอาหารในดิน เพื่อให้รากพืชนำไปใช้ได้
สรุปโดยรวม เมื่อฝนน้อยน้ำน้อยดินแห้ง พืชก็ตกที่นั่งลำบาก สามารถดูดอาหารจากดิน (ที่ก็มีอาหารน้อยอยู่แล้ว) เพื่อนำไปสร้างการเติบโดได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก หลายครั้งที่พืชเกิดความเครียดและหยุดการเจริญเติบโต หรือเสียหายเสื่อมโทรมถาวร
ไม่ใช่เพียงฝนตกมากน้อย ปริมาณน้ำฝนและความแห้งแล้งเท่านั้นที่มีผลต่อการอยู่รอดของพืช สภาพแวดล้อมอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ทั้งบนดินหรือในอากาศ หรือแม้แต่ความเป็นกรดด่าง pH valuesในดิน ล้วนมีผลต่อการสังเคราะห์อาหารจากดินของพืชแทบทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกไปสู่ความแห้งแล้ง ตามภาวะกาณ์โลกร้อนนี้ยิ่งนานวัน ยิ่งทวีความรุนแรง และก็เป็นแบบคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งหลายต่อหลายครั้ง ในระยะช่วงไม่กี่ปีนี้ หลายเหตุการณ์มีระดับความรุนแรง แบบไม่ได้เกิดขึ้นมานานเป็นทศวรรษ หรือเป็นศตวรรษและแต่ละครั้งทำลายสมดุลของธรรมชาติหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
Mycorrhizae - symbiotic relationship of soil & microbes
Mycorrhizae เป็นสัมพันธภาพที่เกื้อหนุนกัน (symbiotic relationship) ระหว่างสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่ม 1.รากพืช 2.เชื้อราและ 3.แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ ที่อยู่ในดินบริเวณรากต้นไม้ โดยจุลินทรีย์ในดิน ( mircro-organisms หรือ microbes ) จะเป็นตัวจักรสำคัญ เป็นตัวช่วยเร่งปฎิกิริยา สร้างความร่วมมือกันระหว่าง ให้ทำงานสอดประสานกัน ในสภาพแวดล้อม เป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับสภาพสภาวะแวดล้อมที่ขาดสมดุล ของ 2 องค์ประกอบหลักในสภาพแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิต BIOTIC และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ABIOTIC ให้เอื้อกับการอยู่รอดและเติบโตของพืช เช่น ทำลายเชื้อก่อโรคหรือแมลงศัตรูพืช ช่วยให้พืชสามารถปรับตัวให้ทนสภาวะแห้งแล้ง หรือดินเปรี้ยวดินเค็มได้ดีขึ้น
Biotic หรือองค์ประกอบที่มีชีวิต ประกอบด้วย
ต้นพันธ์ หรือตระกูลพืช (species) ที่อยู่บริเวณนั้น
กิจกรรมของมนุษย์หรือสัตว์ที่กระทำต่อสภาพแวดล้อม เช่น การเผาไถกลบ หรือการเล็มหญ้าของสัตว์
พืชในแต่ละช่วงอายุ
พยาธิสภาพหรือสุขภาพของพืช
Abiotic
คุณภาพของดิน (ธาตุอาหารในดิน)
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพดิน ความแห้ง ความชื้น ค่าความเป็นกรดด่าง
สารเคมีตกค้าง โลหักหนัก ดินเปรี้ยวดินเค็ม เป็นต้น
ธรรมชาติใต้ผืนดิน
จุลินทรีย์ตัวช่วย - หน้าที่หลักของจุลินทรีย์ในดิน (ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ยีสต์ราในดินตามธรรมชาติ)ทำงานของมันแบบไม่มีวันหยุด เป็นตัวประสานให้ทั้ง 3 กลุ่มผู้เล่นใน Mycorrhizae ทำหน้าที่ได้เข้าขากัน symbiotic และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบในระบบนิเวศในดินบริเวณนั้น มาสร้างเป็นธาตุอาหาร ให้พลังงานพืชเพื่อเติบโต
ตัวจุลินทรีย์จะ metabolize โดยปล่อยเอนไซม์หลายชนิด บางตัวช่วยทำละลายฟอสเฟส (อนุภาคสำคัญของปุ๋ย) สร้างฮอร์โมนพืช ตรึงไนโตรเจน ช่วยพืชดูดซับน้ำ สารอาหาร พัฒนาราก และการแลกเปลี่ยนสารละลาย osmosis ช่วยให้พืชเข้าถึงธาตุอาหารในดิน (และปุ๋ย)ได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพของการนำสารอาหารในดิน(และปุ๋ย)ในบริเวณราก ไปใช้ได้ดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยโดยรวม ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยผลผลิตได้ และยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้พืชทนต่อเชื้อโรคหรือหนอนพยาธิ ทำลายเชื้อโรคหรือแบคทีเรียก่อโรคและเป็นอันตรายที่ปะปนอยู่ในดิน
จุลินทรีย์ธรรมชาติในดิน ยังแทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดด่างขึ้นลง เปลี่ยนแปลงเร็วได้ดีมาก โดยมันมีกลไกปรับตัวเองแบบอัตโนมัติ ไม่เพียงให้สามารถทนอยู่กับสภาพกรดด่างรุนแรง ทั้งยังเป็นตัวปรับสมดุลสภาพแวดล้อมรอบตัวมัน เพื่อให้มันสามารถเจริญเติบโตดี ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผืนดินบริเวณนั้น มีสภาวะกรดด่างสมดุลดีขึ้น พืชพรรณกลับมาเจริญเติบโตได้
การค้นคว้าศึกษาเรื่อง Mycorrhizae เพื่อนำศาสตร์ความรู้นี้มาเป็น ต่อยอดเรื่อง Crop Probiotic ตัวช่วยในการช่วย *ปรับสมดุลของดิน* มีปัญหา ลดความเครียดของพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรเชิงเดี่ยว stress & nutrient imbalance
มีการส่งเสริมงานวิจัยจากหลายสถาบัน เพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาจุลินทรีย์สายพันธ์ที่ดีเป็น Active Constituents ที่สามารถส่งเสริม สภาวะ Mycorrhizae ทำให้รากพืชใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงปุ๋ยเคมีอันตราย รวมถึงยากำจัดศัตรูพืช ประหยัดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศน์
จจุบันมี ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ Microbial Biostimulantในท้องตลาด มากมายหลายยี่ห้อ หลายชนิดก็เป็น จุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่พร้อมให้นำมาเลือกใช้เพื่อปรับปรุงสภาพดินได้แบบด่วน
ประเทศไทยร่ำรวยทรัพยากรพันธุกรรมทั้งพืชและจุลินทรีย์ที่รอให้นำมาใช้ หรือแบคทีเรียที่ดูดไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยอ้อยได้โดยไม่ต้องซื้อ ความรู้วิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเรา จึงสำคัญยิ่งในการปรับระบบการเพาะปลูกของประเทศในยุคโลกร้อน
ที่สำคัญ การที่เราใช้ปุ๋ยน้อยลง (รวมทั้งยากำจัดศัตรูพืช ยังช่วยลดปัญหาสารพิษตกค้างในอาหาร Food Toxicity ลดปัญหาการรับสารพิษของเกษตรกรขณะทำงาน Working Hazard และยังลดปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินเค็ม ระยะยาว // เมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องรับพิษภัยจากมลพิษ เคมีแปลกปลอม ก็จะสามารถฟื้นฟูตัวเองในระยะยาว
ที่มาของข้อมูล
ติดตามสาระ GREENTIPS ไอเดียหลากหลายที่ 〜
𝕗𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜: Bio100Percent
Line: @BIO100
Blockdit : GREENTIPS
Blogspot : GREENTIPS by BIO100
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ชายคลั่งบุกกราดยิงศูนย์เด็กเล็กฯ จ.หนองบัวลำภู เด็ก ครู ผู้ปกครอง เสียชีวิตจำนวนมาก เกิดเหตุกราดยิง ภายในศูนย์เด็กเล็กฯ หนองบัวลำภู ตำรวจ สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ยืนยันเบื้องต้นมีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ถึง 32 คน โดยเป็นทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง
   เตรียมตัวให้พร้อมกับแพลตฟอร์ม HCM จากสองบริษัท HR Solutions ชั้นนำ Humanica และ DataOn ที่พร้อมช่วยให้ทุกองค์กรเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายดาย พบกับแพลตฟอร์ม HCM ของ Humanica และ Data On ที่รวมจุดเด่นของสองโปรแกรม HR ที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้กว่าสองล้านคน Humatrix และ SunFish ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยกรบุคคล เราพร้อมที่จะพัฒนา และก้าวขึ้นมาเป็นแพล็ตฟอร์ม HCM ชั้นนำระดับโลก คุณหล่ะพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเราแล้วหรือยัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Website: https://humanica.com/en/ facebook: https://www.facebook.com/HumanicaPCL LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14512066/admin/ #Humanica #HumanicaTH #HumanicaPCL #HumanicaPayroll #Payroll #PayrolloutsourcingThailand
   อีกแค่ 16 เดือนเท่านั้น การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่จะมาถึงแล้ว คำถามคือ ถ้าใครสักคนอยากจะเอาชนะ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และครองตำแหน่งแทน ต้องทำอย่างไรบ้าง? ผมจะอธิบายขั้นตอนการเลือกตั้งให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับ ก่อนอื่นเลย นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี โดยในปี 2559 คุณสมยศ ในชื่อทีม FAIR เอาชนะ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินไปอย่างขาดลอย 62-4 คะแนน ครองตำแหน่งนายกฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
   ด่วน อดีตตำรวจคลั่งยา ไล่ยิงเด็กเล็ก ครู และชาวบ้านตายนับสิบ ที่หนองบัวลำภู อดีต ส.ต.ท.คลั่งยา ถูกให้ออกจากราชการ ก่อเหตุใช้มีดและปืนฆ่าเด็กเล็ก ครู ในศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ และขับรถไล่ชน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบศพ ตำรวจกำลังเร่งตามจับคนร้ายที่กำลังหลบหนี
   ดูทั้งหมด