ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่การรู้เหตุแห่งทุกข์
แล้วคิด พูด ทำ ในวิถีแห่งการแก้ไขและห่างไกลไม่ก่อทุกข์นั้น ๆ อีก
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกข์อื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะโดยตัวเราหรือโดยผู้อื่น ก็จะคอยแวะเวียนเข้ามาหา ตลอดชีวิตของเราอยู่ดีนั่นเอง
1
ฉะนั้น จึงเห็นว่า การเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับความจริงที่ว่า ความจีรังยั่งยืน คือ ความไม่จีรังยั่งยืน
ยอมรับในความทุกข์
ยินดีในความสุข
โฆษณา