23 ต.ค. 2021 เวลา 08:12 • ความคิดเห็น
เป็นเรื่องที่ปกติและผมคุ้นเคยอยู่เสมอ เพราะวิธีการมองโลก,แนวคิด หรือ ประสบการณ์ โดยเฉพาะบริบทที่เรากำลังเป็น มันแตกต่างกัน ผมเข้าใจว่า สิ่งที่เราเลือกทำมันเหมาะสมและเข้ากันดีกับบริบทของเรา แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทของคนเค้า ก็ยอมรับและเข้าใจได้นะ ถ้าสิ่งที่เราทำไม่ผิดกฎหมาย,ผิดกฎระบียบ,ผิดจริยธรรม,ผิดจรรยาบรรณ,ผิดมนุษย์ทำ และไม่เดือดร้อนใคร ก็ทำเถอะครับ และผมหลีกเลี่ยงการอธิบายนะ เพราะมันไม่ช่วยอะไร เสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟัง เนื่องจากบริบทมันต่างกันอยู่ ที่สำคัญและเรื่องจริงคือ คนที่รับผลจากการกระทำสิ่งนั้น ก็ตัวเราเองไงครับ
โฆษณา