ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญารู้ละนิวรณ์ 5
ศรัทธาในตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้า
ศิล5ครบบริบูรณ์
สุตะ การฟังซ้ำเนืองในคำตถาคต
จาคะ รู้จักบริจาคและให้ทาน ให้ของที่ให้ญาติให้แล้วไม่คิดเอาคืน
ปัญญารู้จักใช้ปัญญาสลัดนิวรณ์ 5 ให้ออกไปจากตัว
นี่เขาเรียกเหตุสมปรารถนาคุณจะไม่กลัวอะไรเลย
2ถูกใจ
1แชร์
201รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...