31 ต.ค. 2021 เวลา 10:11 • ปรัชญา
EP121 :
พุทธวจน : อ า น า ป า น ส ติ : อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
พุทธวจน เปิดธรรมที่ถูกปิด
เรื่อง อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ
เนื้อหาโดยย่อ :
อานาปานสติ คือการมีสติอยู่กับลมหายใจ ถือเป็นตถาคตวิหาร เครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์อยู่ในวิเวกพระองค์จะกระทำอานาปานสติ
วิธีการฝึกหัดศึกษาอานาปานสตินั้น พระพุทธเจ้ากล่าวสัทธรรมนี้แบ่งเป็นขั้นตอนคือ
เริ่มจากหาที่วิเวกและนั่งสมาธิโดยตั้งสติที่ลมหายใจเข้าออก
ฝึกรู้กาย และละกายสังขาร, เวทนา (จิตตสังขาร), จิต (ฝึกจิตอยู่เป็นสมาธิ ไม่เครียดครัดเกินไปและผ่อนคลายเกินไป), ธรรม (เห็นธรรมชาติของสิ่งๆล้วน เป็นทุกข์ คือไม่เที่ยง จางคลาย ดับลง และสลัดคืน)
อานิสงส์ของการทำอานาปาสติ สามารถทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เป็นอริยบุคคลระดับ อรหันต์ หรือ อนาคามี
วีดีโอคลิปนี้ในบทบรรยายมีที่มาจากหนังสือ พุทธวจน หมวดธรรม อานาปานสติ
พุทธวจน (บาลี มหาวาร. สํ ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.)
เผยแพร่คำสอนจากพระโอษฐ์พระศาสดาโดย : ก้าวตามตถาคต Blockdit พ.ศ.๒๕๖๔
Jomo channel
โฆษณา