5 พ.ย. 2021 เวลา 06:59
"บันได 7 ขั้น ... สู่ความหลุดพ้น"
" ... เริ่มต้นที่สีลวิสุทธิ
ศีล ก็คือความเป็นปกติของกาย วาจา ใจ
ถ้าว่าโดยภาพรวมก็คือ การไม่เบียดเบียนกัน... อ่านต่อ
โฆษณา