5 พ.ย. 2021 เวลา 15:16 • ความคิดเห็น
นิสัย = การหัดขับรถ
ผลลัพธ์ = การขับรถได้
ต้องเริ่มจากนิสัยก่อนครับ ถึงจะมีการคิด การลงมือกระทำ แก้ปัญหา ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาได้ครับ 😊
โฆษณา