มีบัญชีอยู่แล้ว?
#ลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม
👷งานบริการวิศวกรรมมีหลากหลายลักษณะ วันนี้จึงนำข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น งานบริการวิศวกรรมบางงานเราอาจจะพบเจอกันบ่อยๆ แต่บางงานเราอาจจะไม่คุ้นเลยก็เป็นได้
งานบริการวิศวกรรม แบ่งได้ 9 ลักษณะ ดังนี้
1.) งานให้คำปรึกษา
2.) งานวางโครงการ
3.) งานคำนวณออกแบบ
4.) งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต
5.) งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ
6.) งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา
7.) งานสำรวจปริมาณงานและราคา
8.) งานจัดการคุณภาพ
9.) งานพิเศษอื่นๆ
มาดูรายละเอียดกันครับ!
1.) งานให้คำปรึกษา ☝
ลักษณะงานนี้หมายถึง ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านวิศวกรรม ซึ่งต้องเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง และประสบการณ์สูง เพื่อให้งานวิศวกรรมถูกต้องและคุ้มค่า
ถ้าใครได้อยู่ใกล้ชิดวิศวกรด้านนี้ก็ควรขอความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับ
2.) งานวางโครงการ📚
ลักษณะงานนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม หรืองานวางแผนโครงการด้านวิศวกรรม ซึ่งจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้
- การศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan)
- การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study)
- การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibilty Study)
- การศึกษาการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมการผลิต
ถ้าเพื่อนๆ อยู่ด้านนี้ ผมคิดว่าจะต้องเป็นที่รอบรู้หลายด้านอยู่พอสมควร เพื่อที่จะสามารถให้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้ตรงประเด็น🤔
3.) งานคำนวณออกแบบ📏📐🗞
งานลักษณะนี้หมายถึง การใช้ความรู้ตามหลักวิชาการและความชำนาญในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดในการสร้าง โดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนดและประมาณการ
งานด้านนี้ต้องกลับไปเอาความรู้ที่เรียนมา มาใช้ให้ได้มากที่สุด ห้ามลืมที่เรียนมา เพื่อที่จะต่อยอดให้เราขั้นเทพด้านดีไซน์ 👨‍💻 อีกอย่างต้องศึกษากฎหมายอาคาร มาตรฐานการติดตั้งด้วยครับ
4.) งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต🛠🏗
งานลักษณะนี้หมายถึง การอำนวยการควบคุมหรือควบคุมการก่อสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง หรือรื้อถอน มีขั้นตอนดังนี้
- ขั้นก่อนการก่อสร้าง
- ขั้นดำเนินการก่อสร้าง การผลิตและติดตั้ง
- ขั้นควบคุมการผลิตและขบวนการผลิต
- ขั้นงานก่อสร้างและงานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
งานนี้การวางแผนสำคัญมากครับ และวิศวกรต้องพบปะผู้คนมากมายเลยทีเดียว (..ไม่ใช่ทีเดียวนะแต่หลายทีเลยแหละ😅) จะต้องเป็นคนที่ทนแดดทนฝนอยู่พอสมควร ยิ่งเข้ากับคนอื่นได้ดี ยิ่งจะไปได้ไกลครับ
5.) งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ🔍
งานลักษณะนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสำรวจ และการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
- งานศึกษาและงานวิเคราะห์
- งานตรวจสอบและทดสอบ
- งานสำรวจและการหาข้อมูล
6.) งานอำนวยการใช้และการบำรุงรักษา📋🔧
งานลักษณะนี้หมายถึง การอำนวยการใช้ การดูแลรักษา ทั้งที่เป็นชิ้นงานและระบบงานตามหลักวิชาการและทักษะในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้คำนวณออกแบบไว้อย่างปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม
งานนี้วิศวกรจะต้องศึกษาการทำงาน การใช้งาน ของระบบนั้นๆ อย่างชำนาญ ผมคิดว่าน่าจะต้องรู้ลึกเลยทีเดียว😎
7.) งานสำรวจปริมาณและราคา 💲
งานลักษณะนี้หมายถึง งานให้บริการด้านมูลค่าของโครงการ และการให้ความรู้ด้านโครงสร้างราคา (Cost Structure) แก่ผู้ว่าจ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการให้บริการ
ถ้าแบ่งตามระยะเวลาการดำเนินการ จะสามารถแบ่งได้ดังนี้
- ขั้นเริ่มโครงการ >> จะมีการประมาณราคาเบื้องต้น ระยะเวลาการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการติดตั้ง
- ขั้นการสรรหาผู้รับจ้างและการประกวดราคา >> จัดทำบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantities : BOQ) ปรับราคา เลือกวัสดุที่ราคาเหมาะสม ตรวจสอบค่าแรง ไปจนถึงคัดเลือกผู้รับจ้างที่เหมาะสม เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการทิ้งงาน
- ขั้นการบริหารการก่อสร้าง >> จัดทำแผนการจ่ายเงิน ตรวจสอบงานลดงานเพิ่ม ตรวจสอบปริมาณงานให้สอดคล้องกับงวดงาน
- ขั้นปิดโครงการ >> ตรวจสอบและรับรองค่างานเปลี่ยนแปลง การเบิกเงินงวดสุดท้าย ตามเงื่อนไขของสัญญา การจัดทำประกันภัย
งานนี้วิศวกรจะต้องอ่านแบบ🔎 ถอดปริมาณ วิเคราะห์ราคาวัสดุ ราคาค่าแรง💲 มีความชำนาญในการตรวจสอบมูลค่างาน จะทำให้งานออกมาได้ดีมาก😊
8.) งานจัดการคุณภาพ 📋
งานลักษณะนี้หมายถึง การจัดการคุณภาพงานวิศวกรรมตลอดการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า หลักการในการจัดการคุณภาพครอบคลุมถึงการกำหนดการจัดเตรียมเอกสารตรวจคุณภาพ การวางแผน การดำเนินงาน และการปรับปรุงงาน
9.) งานพิเศษอื่นๆ
งานลักษณะนี้ เช่น งานจัดทำหุ่นจำลอง งานแก้ไขความชำรุดหรืองานดัดแปลง หรืออื่นๆ เป็นต้น
ที่มา :
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   กรณีศึกษา ไทยส่งออก อาหารสัตว์เลี้ยง อันดับ 3 ของโลก ในปี 2564 ประเทศไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงคิดเป็นมูลค่ารวม 62,700 ล้านบาท และ นับเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ของโลก โอกาสและความท้าทาย ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย จะเป็นอย่างไรต่อไป ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง References: -https://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomTopNRecode&Option=3&Lang=Th&ImExType=1 -https://www.scbeic.com/th/detail/product/7589 -https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/354-hotnews-cat/24133-hotnews-25641018-1 -https://www.irplus.in.th/Listed/ASIAN/pdf/annual/an_asian_2020.pdf -https://www.asiansea.co.th/th/investor?annual-report -https://www.kaohoon.com/column/481050
   ทำไมเราถึงจะไม่ได้เห็นประเทศไหนในโลกสนับสนุนคริปโต (จนกว่าจะไม่มีทางเลือก) . รัฐบาลของประเทศต่างๆ ออกมาตราการ เพื่อไม่ให้เงินและสินทรัพย์คริปโตได้เติบโต ไม่ว่าจะมาแบบตรงๆ อย่างจีนและรัสเซีย ที่ออกตัวชัดเจนว่าไม่สนับสนุนสินทรัพย์คริปโตทุกชนิด (นอกจากเหรียญที่รัฐบาลสร้างขึ้น) หรือมาแบบอ้อมแอ้มแบบสหรัฐและไทย ที่ทำเหมือนสนับสนุน แต่ก็ออกภาษี และข้อห้ามใหม่มาตลอด ล่าสุด IMF ถึงขั้นไปบอกให้เอลซัลวาดอร์ เลิกใช้บิทคอยน์ .
   จีนสนับสนุน "รัสเซีย" ประเด็น "ยูเครน" ล่าสุด!! ทางกระทรวงต่างประเทศจีน ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนความกังวลของรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน ว่าเป็นเรื่อง "สมเหตุสมผล"
   "กิตติรัตน์" โพสต์ "ผมสะเทือนใจ" เรายัง "ดีใจ" ส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ "กิตติรัตน์" อดีตรองนายกฯและรมว.คลัง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โพสต์ฯ กว่า 30 ปีผ่านไป เรายัง "ดีใจ" ที่จะได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานหาเงิน ห่างเหินครอบครัว ส่วนผมนั้น "สะเทือนใจ"
   ดูทั้งหมด