บางครั้ง
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างคำว่า
"ทำได้" กับ "ทำไม่ได้"
คือการ "ตัดสินใจที่จะทำ"
105รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...