มีทั้งผลดีและผลเสีย อยู่ที่การนำไปใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ผมว่าไม่ควรห้าม เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาเป็นที่ปรึกษา หรือค่อยแนะนำจะดีกว่า เทคโนโลยีมีความจำเป็นอยู่มาก
ด้านจิตใจ อารมณ์ ต่างๆ พฤติกรรม มันเป็นธรรมชาติ มีหรือไม่เทคโนโลยี มนุษย์ เป็นมา ตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว แค่เราไม่รู้ ไม่เคยศึกษามันเฉยๆ
ถ้ามีพื้นฐาน เรื่องความรู้ ธรรมชาติของมนุษย์หรือตัวเราให้มากขึ้น ควบคุมตัวเองฝึกฝนอย่างไร แค่นั้น จะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ไม่ใช่ปัญหา
พื้นฐาน คือ(พุทธวจน )ธรรม ในพระพุทธศาสนา อธิบายละเอียดยิบ ความรู้ที่ไม่ต้องซื้อ ความรู้ที่ใช้ได้ตลอดกาล ไม่มีวันหมดอายุ
มนุษย์ทุกคน ควรรู้ ควรศึกษา เล่าเรียน
เป็นประโยชน์มาก แก่มนุษย์ชาติ
มนุษย์ชาติรู้น้อยมาก พุทธศาสนิกชนก็รู้น้อยมาก ไม่ค่อยได้ศึกษาคำสอน
การใช้ชีวิตจะง่ายขึ้นมาก
โฆษณา