8 ธ.ค. 2021 เวลา 06:31 • การศึกษา
การศึกษาอัพเดทไม่ทัน
โลกเปลี่ยนแปลงไวมาก
ที่เรียนไม่ได้ใช้ ที่ใช้ไม่มีให้เรียน
ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิต สำคัญมากมันคือพื้นฐานของชีวิตต้องเรียน ต้องรู้
ควรเป็นพื้นฐานระบบการศึกษา
เรียนทุกระดับชั้น
1. พุทธวจน ในพระไตรปิฎก ความรู้ธรรมชาติ ข้อมูลมากมายมหาศาล อยู่ในนั้น ที่ใช้ได้ตลอดกาล ใช้ได้จริง มันคือความจริง ธรรมชาติที่มีมาตั้งนานแล้ว เพราะความ(ไม่รู้)เป็นเหตุ
2.การเงิน บริหารจัดการเงิน ข้อนี้ก็สำคัญมากเช่นกัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรสำคัญอย่างไร ไม่ต้องวิจัยก็รู้ได้
ยกตัวอย่างเช่น
มีคนอยู่2กลุ่ม จำนวนเท่าๆกัน
กลุ่มที่1เรียนการเงิน บริหารจัดการเงิน
กลุ่มที่2 ไม่ได้เรียนการเงิน
คำถาม:คนกลุ่มไหนจะมีปัญหาการเงินน้อยมาก?
คำถาม:คนกลุ่มไหน จะสามารถส่งลูกเรียนสูงๆได้มากกว่ากัน?
คำถาม:คนกลุ่มไหน ประกอบอาชีพ สถานะดีขึ้นเรื่อยๆ
คำถาม:คนกลุ่มไหน จะเป็นปัญหาสังคมน้อยที่สุด
มีอีกเยอะมาก เรียนการเงิน บริหารจัดการเงิน สามารถใช้แก้ปัญหา
3. ธุรกิจ พื้นฐาน
4. กฏหมาย พื้นฐาน
โฆษณา