12 ธ.ค. 2021 เวลา 19:38 • ความคิดเห็น
วิจารณ์ได้ แต่ด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เต็มไปด้วยอคติ มุ่งบ่อนทำลาย
ระหว่างคนวิจารณ์ที่มีความรู้ กับไม่มีความรู้ในเรื่องราวนั้นๆ เหตุผลย่อมต่างกันตามความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และตามองค์ความรู้ของแต่ละคน
การวิจารณ์ที่เหมาะสม จึงควรอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สร้างสรรค์ จรรโลง ดีงาม
1. ควรใช้คำไพเราะ อ่อนน้อมให้เกียรติผู้ถูกวิจารณ์ ระมัดระวังการใช้ภาษาที่แฝงด้วยคำโกหก ก้าวร้าว หยาบคาย ด่าทอ ใส่ร้าย ยุยงให้แตกแยก ผิดใจ เสียความรู้สึก
2. . วิจารณ์ด้วยใจที่เป็นกลาง ยุติธรรม มีวิจารณญาณตามความจริง มีข้อมูลหลายด้านจนเห็นตกตะกอนแยกแยะตามมูลความจริง ไม่ใช่หลงคิดว่าสิ่งที่เห็น- ฟัง-อ่าน-รู้-เข้าใจ นั้นจะถูกต้องเสมอไป
3.เจตนาบริสุทธิ์ จริงใจ มีเมตตาต่อผู้(สิ่ง)ถูกวิจารณ์ เมื่อเห็นว่าดีงามตามจริงควรชื่นชม ยกย่องให้คุณค่า หากเห็นผิด ติเพื่อก่อ ไม่ใช่ติเพื่อทำลาย
4. เมื่อเห็นข้อเสีย ผู้วิจารณ์ควรเสนอแนะ ให้แนวทางที่ควรจะเป็นอย่างมีเหตุผล หรือให้ความรู้เพิ่มเติมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถูกวิจารณ์นำไปต่อยอด พัฒนาส่งเสริมไปในทางที่เจริญขึ้น
อื่นๆ..
เก่งไม่เก่งก็วิจารณ์ได้ สังคมต้องพึ่งพาอาศัยกัน ฝึกวิจารณ์แนะนำด้วยมิตรไมตรีดีกว่าค่ะ 😊
โฆษณา