การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ มันก็คล้ายกันกับ “ ติเพื่อก่อ” เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก้ไขสิ่งผิดให้เป็นถูก หรือ ให้เกิดการพัฒนา
และทำไมเราถึงจะวิจารณ์ไม่ได้ ถ้าการกระทำของคนที่เราวิจารณ์มีผลกระทบต่อตัวเรา ในทางใดทางหนึ่ง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งไม่เกี่ยวกับความเก่งหรือไม่เก่งใดๆเลย เช่น วิจารณ์การบริหารงานของคนบริหารประเทศ เป็นต้น
แต่ในทางตรงข้าม
ถ้าการวิจารณ์เต็มไปด้วยอคติ มุ่งทำลายล้าง มันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะวิจารณ์ นอกจากเป็นการสร้างความขัดแย้งโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ
  • 7
โฆษณา