การที่เราจะกล้าพูด กล้าแสดงออกนั้น ต้องฝึก การแสดงความคิดเห็น ของเราให้เพื่อนทราบว่า เรามีความคิดเรื่องนั้นอย่างไร คิดทุกครั้งที่สนทนากับเพื่อน ถามความคิดเห็นของเพื่อน แล้วบอกความคิดเห็น ของตนเอง ระวัง ถ้ามีความเห็นต่าง อย่างพึ่งตัดสิน ถูกผิด เพียงฟังให้ได้ข้อมูล ฝึกบ่อย ๆ จะกล้า พูด
โฆษณา