25 ธ.ค. 2021 เวลา 02:12 • ไลฟ์สไตล์
ขอให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนเท่านั้น
โดยที่ประชาชนจะใช้อำนาจนั้น
ทางรัฐสภา และศาล
ผ่านการทำประชามติ แล้วสามารถตรวจสอบหรือ
วิพากย์วิจารณ์ พูด พิมพ์ เขียน ได้อย่างอิสระ
โดยคนที่จะสามารถมีอำนาจเหนือประชาชนได้
จะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้น
หากไม่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
แสดงว่าไม่มีใครมีอำนาจสูงกว่าประชาชน
โดยประชาชนจะเป็นเจ้าของแผ่นดิน
เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง
ให้เหมือนดั่งคำประกาศอิสรภาพ
ของประเทศอเมริกาเลย
โฆษณา