จริงค่ะ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีสัญชาติญาณเป็นตัวขับเคลื่อน เป้าหมายคือการขยายเผ่าพันธุ์ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการในชีวิต ก็มีส่วนขับเคลื่อนมาจากตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาคนรัก การมีลูก การเลี้ยงดูลูก การดำรงชีวิต ยิ่งคนที่เก่ง ก็จะยิ่งมีสัญชาติญาณตรงนี้สูง ในการทำเพื่อตัวตน และเอาเปรียบผู้อื่น ทั้งรู้หรือไม่รู้ตัว
แต่หากเข้าใจแรงขับภายใน และแยกแยะว่า ทุกสิ่งไม่แน่นอน ล้วนไม่ยั่งยืน จีรังและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ก็จะคลายความยึดมั่นในตัวตน และความรักลง แม้ทำได้ยาก แต่มันเป็นสัจธรรม และการฝึกฝนตัวเอง ให้เข้าถึงสภาวะที่ว่างเปล่า ไม่มีการปรุงแต่งของสัญชาติญาณ ก็จะทำให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ได้พบประโยชน์สุขจากความสงบเย็น การทำประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งมีคุณค่าเช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องมาขับเคลื่่อนด้วย ฉันทะ คือการรักในการทำสิ่งนั้น อีกเช่นกันจึงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
1
194 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา