กลัวลืมความรู้ดีชั่วในชาตินี้ หากยังไม่ถึงพระโสดาบัน ยังมีโอกาสตกอบายภูมิ ความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏสงสาร ไม่น่ากลัวเลย...แต่ตายไปแล้ว จะไปไหนไม่รู้ น่ากลัวมากๆ
โฆษณา