5 ม.ค. 2022 เวลา 11:39 • ความคิดเห็น
การพูดหรือการตัดสินในเชิงตั้งแง่ และตามด้วยการพูดเหน็บ ดูแคลน และเย้ยหยันในสิ่งที่ตัวเราได้สื่อออกไป โดยไม่ฟังเหตุผลหรือที่มาให้จบก่อน
หรือที่หนักกว่า คือการทับถมด้านความคิด แนวทางการใช้ชีวิตของตัวเรา โดยมีอคติ แฝงด้วยการยุ ปั่นให้ตัวเราทำในสิ่งแปลก ๆ หรือขัดต่อตัวตนของเรา โดยไม่ยอมรับในหลักและเหตุผลที่ตัวเรานั้นมีอยู่ครับ
แม้ว่าการที่คนใกล้ตัว (ทั้งในระดับครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน หรือกับผู้ที่เหนือกว่า) มาคอยพูด ตักเตือน และแนะนำสิ่งที่เหมาะและเห็นควรแก่ตัวเรา จะเป็นสิ่งที่ดีหรือควรมีเป็น Feedback เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้เหมาะสม หรือเตือนให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องตามค่านิยม วิถีของสัมคมที่ตัวเรานั้นดำรงอยู่ก็ตาม
แต่การที่ตัวเรานั้นมีจุดยืน มีหลักเหตุผลหรือเป้าหมายที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เป็นเรื่องปกติ ซึ่งควรที่จะพูด แนะนำหรือเสริมทางเลือกอื่น ๆ อย่างมีเหตุผล หรือเปิดโอกาสให้ตัวเราได้พูดออกไป และคอยเสนอเหตุผลที่ดีกว่าเพื่อให้ตัดสินใจ รวมถึงเคารพในการตัดสินใจของตัวเรา หากคนรอบข้างจ้องเพียงเพื่อทับถม พูดด้อยค่า หรือต้องการดูถูกดูแคลนและยัดเยียดให้ตัวเราทำตาม Need ของคนอื่น ๆ นั้นคือการดูถูกต่อเหตุผลรวมถึงจุดยืน และที่เลวร้ายยิ่งกว่าคืออาจเป็นการแกล้งเพื่อด้อยคุณค่าที่ตัวเรามีอยู่ได้ครับ
การที่ตัวเรานั้นอยู่รอด ประสบความสำเร็จ มีผู้คนต่างยอมรับและเคารพในแนวทางการใช้ชีวิต ด้วยหลักเหตุผลและแนวทางที่ตัวเราได้เลือกนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดครับ
โฆษณา