มีบัญชีอยู่แล้ว?
ล่าสุด คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติให้ส่วนต่าง ๆ ของ #พืชกัญชาและกัญชง (เฉพาะที่ผลิตในประเทศ*) ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย, เปลือก, ลำต้น, เส้นใย, กิ่งก้าน, ราก, สารสกัดที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบและมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก, เมล็ดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง, สารสกัดจาก, เมล็ดกัญชง
โดยแบ่งออกเป็น ประกาศฯ 6 ฉบับ ได้แก่:
1. ประกาศฯ (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำ หน่าย
2. ประกาศฯ (ฉบับที่ 425) พ.ศ.2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง ฯ
3. ประกาศฯ (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง
4. ประกาศฯ (ฉบับที่ 428) พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล 5.ประกาศฯ (ฉบับที่ 429) พ.ศ.2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
ในส่วนของกระท่อมนั้นยังคงเป็นแค่ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564
การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
- พรบ. อาหาร 2522 มาตรา 4
ผลิต หมายความว่า ทำ ผสม ปรุงแต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย
โรงงาน หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ตั้งขึ้นผลิตอาหาร ตาม พรบ.โรงงาน 2562 ฉบับที่ 2 อาคาร สถานที่ หรือ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกกำลังรวมกันตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่ห้ามสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
เอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต
เอกสารส่วนที่ 1 หลักฐานทั่วไปของผู้ขออนุญาต
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารส่วนที่ 2 เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
- สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหาร
- หลักฐานแสดงตัวตน ของผู้ยินยอมให้เช่า
- หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
- แผนที่แสดงสถานที่ผลิตอาหาร
- แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวรที่ดินของสถานที่ผลิตอาหาร
- ภาพด่านหน้า- ด้านข้างอาคารผลิต
- ภาพถ่ายบริเวรต่างๆของสถานที่ผลิต
- แบบแปลนพื้นสถานที่ผลิตอาหาร
เอกสารอื่นๆ
- กรรมวิธีการผลิต แสดงเป็นขั้นตอน ระบุหมายเลขเครื่องจักร / ระบุข้อมูลสำคัญ
- สูตรส่วนประกอบ 100 % และที่มาของวัตถุดิบ
- ประเภทของอาหารที่ผลิต ปริมาณการผลิต และชนิดของภาชนะบรรจุ
- ที่มาของน้ำที่ใช้
- วิธีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์
- จำนวนคนงาน การแต่งกาย / จำนวนห้องน้ำ อ่างล้างมือ / การจัดการขยะ
- การรับรอง GMP 420
การขออนุญาตสถานที่ผลิตที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง
เงื่อนไขประเภทอาหาร มอบให้ทุกประเภทยกเว้น
1. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มิใช่ ผลิตโดยวิธีการแบ่งบรรจุจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารระบบแล้ว
2. อาหารสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก
3. นมปรุงแต่ง
4. นมเปรี้ยว
5. ผลิตภัณฑ์ของนม
6. อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มิใช่หน่อไม้ปีบ
7. อาหารที่มีลักษณะเป็นอาหารพิเศษ
8. วัตถุเจือปนอาหาร
เอกสารหลักฐาน
1. เอกสารหลักฐานการขอประเมินสถานที่
2. หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
3. หลักฐานการบันทึกการรับ-จ่ายของวัตถุดิบในข้อ 2
4. หลักฐานได้รับเลขสารระบบอาหาร สำหรับการแบ่งบรรจุ
5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ กรณีใช้สายการผลิตร่วมกัน
แนวทางการพิจารณาอนุญาต กรณีผลิตอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง กัญชา ร่วมกับอาหารประเภทอื่น
- มีมาตรการป้องการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์
- มีการกำหนดช่วงเวลาในการผลิต หรือมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่อง
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
- กำหนดวิธีการจรวจสอบประสิทธิภาพภายหลังการทำความสะอาด เช่นการ swab test, allergen test เป็นต้น
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สรุปหนังสือ: "วิธีขายของราคา 40 ล้านเยนด้วยแก้วกาแฟราคา 400 เยน" เรียนรู้ "โมเดลธุรกิจการสร้างกำไร" แบบเข้าใจง่ายที่สุด ผู้เขียน Takai Yoko (ทาคาอิ โยโกะ) ผู้แปล ภัทรวรรณ ศรประพันธ์ สรุปโดย: Topping (ฝคฟ.) ======================== Facebook : https://www.facebook.com/saroophaiofficial Saroophai แอปพลิเคชันสรุปหนังสือรายแรกในประเทศไทย โดยเพจ สรุปให้ ที่มียอดผู้ติดตามรวมกว่า 500,000 คนทุกช่องทาง สรุปหนังสือ 1 เล่มเป็นภาพอ่านจบใน 3 นาที พร้อม Podcast ฟังจบใน 7 นาที มีสรุปหนังสือกว่า 1,000 เล่มกำลังรอคุณอยู่ ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น แอนดรอยด์ได้ที่ https://bit.ly/3785pBT (สำหรับระบบ ios ประมาณ Q4)
  ศูนย์การค้าเครืออัลไล จับมือ ออน-ไอออน รับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า เปิดสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ออน- ไอออน (EV Charging Station) ให้บริการ “จอง จอด จ่าย ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” ในพื้นที่ศูนย์การค้า 6 แห่งของกองทรัสต์อัลไล
  Amber Heard เร่ขายของขวัญราคาแพง ที่ได้รับจาก Elon Musk เพื่อหาเงินมาจ่ายเป็นค่าแพ้คดีแก่ Johnny Depp !
  เวลาช้อนหุ้นยิ่งใหญ่/ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) การปรับตัวขึ้นของหุ้นจีนอย่างโดดเด่นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานั้นน่าจะทำให้หลายคนเริ่มคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่ม “ช้อนหุ้น” หลังภาวะวิกฤติที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี
  ดูทั้งหมด