😊 จงอยู่เป็น 🙂
พวกเราชาวพุทธศาสน์ราษฎร์ผ่องศรี
สุดเปรมปรีดิ์อยู่แดนดินถิ่นไกลชั่ว
บรรพชนนักรบไทไม่ตื่นกลัว
ร่มเย็นรั้วรวมจบทั่วทั้งแผ่นดิน
ผู้อาศัยขอจงได้เตือนสำนึก
สติตรึกยับยั้งใจใฝ่ถวิล
เกิดมาอยู่เหย้าอาศัยได้ทำกิน
บุญคุณถิ่นถ่องโคตรแท้แน่คนไทย
ที่มาจากแห่งหนใดไกลต่างทิศ
รอดชีวิตหวังค้ำชูอยู่มาได้
เตือนความจำจงอยู่เป็นเช่นคนไทย
รักษ์ดีไว้ไหว้ตอบแทนถิ่นขวานทอง
ไทชนนี้ช่างแสนดีจิตใจกว้าง
สุขใจสร้างสิ่งกุศลกันทั้งผอง
ถวายแด่เนื้อนาบุญเปี่ยมครรลอง
เทพแซ่ซ้องเทิดทูนศาสน์ชาติเกรียงไกร
ชนในชาติดุจเครือญาติต่างชาติเชื้อ
น้ำพึ่งเรือเสืออยู่ป่าพาพึ่งได้
สงวนจุดต่างสมานรวมด้วยใจ
จิตผ่องใสสูงค่าให้..อภัยทาน
#รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมชาติ
  • 6
โฆษณา