พระพุทธองค์ทรงตรัสเมื่อ 2,600+ปีมาแล้วว่า มนุษย์,สัตว์ทั่วโลกธาตุทะเลาะกันเพราะเหตุแห่งสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รัก
โฆษณา