พระพุทธองค์ตรัสว่า
"คนเราเกิดมาเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง"
แต่ร้อยละ 99.999.........9% ได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็หลงไปกับโลก จึงต้องเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายในสงสารวัฏ....ไม่จบสิ้น
โฆษณา