29 ม.ค. 2022 เวลา 15:50 • ปรัชญา
พระพุทธองค์ตรัสว่า
"คนเราเกิดมาเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง"
แต่ร้อยละ 99.999.........9% ได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็หลงไปกับโลก จึงต้องเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายในสงสารวัฏ....ไม่จบสิ้น
โฆษณา