ร่างพ.ร.ฏ. กำกับควบคุม แพลตฟอร์ม ดิจิทัลฯ รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน
คำว่า “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ในกฎหมายนี้ หมายถึงอะไร ?
1. การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะที่เป็นสื่อกลาง
2. มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกัน โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว(E-tailer) จะไม่อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายนี้ เช่น Brand.com
แต่ถ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยให้บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มได้ ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้
4
กฎหมายฉบับนี้ กำหนดหน้าที่อะไรบ้าง?
กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้น การควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยกำหนดหน้าที่หลักๆ ดังนี้
1) หน้าที่ในการแจ้งให้ ETDA ทราบก่อนการประกอบธุรกิจ
2) หน้าที่เพิ่มเติม
- ที่มีลักษณะหรือประเภทตามที่ ETDA ประกาศกำหนด ในการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจนก่อนหรือขณะใช้บริการ
- ขนาดใหญ่หรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศของ ETDA โดยความเห็นชอบของ คธอ.
ใครบ้าง ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้?
1. ประชาชน
 • มีมาตรการที่ดีในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
 • ได้รับบริการจากบริการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
 • ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น เพื่อความเป็นธรรม
 • เชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
 • กรณีที่เกิดปัญหา ผู้ใช้บริการมีข้อมูลเพียงพอในการติดต่อกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้แจ้งให้ ETDA ทราบ
1
2. ผู้ประกอบธุรกิจ
1
 • มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะหรือประเภทของการให้บริการที่เหมือนกัน อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 • การประกอบธุรกิจและการดำเนินธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ
 • ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น
3
3. หน่วยงานภาครัฐ
 • มีกลไกที่ใช้ดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับรูปแบบและการดำเนินธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (มีเวทีในการหารือกับ Stakeholders) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
 • กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตในภาพรวม เมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • มีตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศในการติดต่อประสานงานหรือ ขอข้อมูล
2
กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการต่างประเทศหรือไม่ ?
1. การบังคับใช้กฎหมายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทยกับต่างประเทศ
- ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศ หากมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้บริโภคในไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันตามที่กฎหมายนี้กำหนด
- กำหนดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่นอกราชอาณาจักรต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนในไทย
3
2. การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศแต่งตั้งตัวแทนในไทย
- เพื่อให้มีช่องทางทางในการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศ ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
- เป็นการกำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนในไทยที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนโดยไม่จำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามกฎหมายนี้
1
กฎหมายมีผลกับผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ จะบังคับใช้หรือไม่ ?
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้
แต่จะต้องดำเนินการตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ
1
มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา + 30 เป็น 210 วัน และหากผู้ประกอบธุรกิจต้องการที่จะประกอบธุรกิจต่อไป จะต้องแจ้งให้ ETDA ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
31ถูกใจ
141แชร์
9.5Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   นิยายจีนกำลังภายในส่วนใหญ่ที่ผมเคยอ่านมีตัวละครที่เป็นตัวร้ายฝีมือสูงส่ง ทำเรื่องชั่วทุกอย่าง แย่งสุดยอดคัมภีร์แห่งยุทธจักร เพื่อจะได้เป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งแห่งบู๊ลิ้ม
   📣 AI Art Generator ตัวช่วยของคนทำงานสายครีเอทีฟ 🪄 Generative AI เทรนด์ใหม่มาแรง
   ผ่ากลยุทธ์ "Tesla" เมื่อบริษัทกำลังตกที่นั่งลำบาก?! ปัจจุบัน Tesla บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐ กำลังเผชิญมรสุมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในเศรษฐกิจถดถอย ที่ผู้คนจะซื้อสินค้าน้อยลง และคู่แข่งรถ EV ต่างรุกคืบเข้ามา ราคาหุ้น Tesla ก็ร่วงลงมากถึง 60% ในปัจจุบันจากจุดสูงสุดของวันที่ 1 พ.ย. 2564
   เรือใหญ่ควรออกจากฝั่ง ผมตั้งชื่อบทความนี้โดยจงใจยั่วล้อเพลงฮิตของบอดี้สแลมที่ยุให้คนที่อยู่ในภาวะคับขันหรือเจอมรสุมอะไรร้ายๆให้ออกไปต่อสู้กับมัน ซึ่งผมคิดว่าเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งเป็นเพลงที่ดีมากๆ ในการปลุกเร้าให้คนรุ่นใหม่ลองกล้าออกไปเผชิญอุปสรรคเพื่อให้ได้รับบทเรียนและเป็นประสบการณ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต
   ดูทั้งหมด