เชื่อใจ คือการที่บุคคลนั้นมีใจที่น่าเชื่อถือ สามารถครองใจคนอื่นได้
เป็นผู้มี credit
สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที่ไว้ยึดเหนี่ยวและครองใจคน
ทาน - รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื่อกัน เสียสละ รู้จักให้ รวมถึงให้อภัยกัน ลดความตระหนี่ในใจ
ปิยวาจา - พูดคำจริง ตอนพูดคิดถึงจิตใจผู้อื่น พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกกาล
อัตถจริยา - ช่วยเหลือผู้อื่น ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
สมานัตตา - มีความสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายในความดีและการขวนขวายทำดี จะเป็นที่สบายใจให้แก่ผู้อื่น ฝากฝังให้ทำกิจได้
(ref. เพจพระอาจารย์สัจจาธิโก)
  • 1
โฆษณา