ของเรามองเพดานหรือผนังค่ะ แต่สมองจะคิดไปถึงเรื่องอื่น
โฆษณา