3 ก.พ. 2022 เวลา 01:06
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ (critical Thinking ) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่าย แต่ตั้งคำถามท้าทายหรือโต้แย้ง สมมติฐาน และข้อสมมติที่อยู่เบื้องหลังและพยายามเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนอนั้นเพื่อให้สามารถได้คำตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้อเสนอเดิม
การคิดวิพากษ์เป็นกระบวนการคิดที่มีเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริงและความจริงการเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า ถูกต้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและบริบทแวดล้อมมากกว่าที่สำคัญคือเกิดผลดีแก่ชีวิต และสังคม ส่วนรวมมากกว่า เพราะหากปราศจากการคิดเชิงวิพากษ์เรามักจะคิดว่าสิ่งที่ปฏิบัติกัน คำสั่งแนวคิดที่ปฏิบัติอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องการตัดสินสิ่งใดๆจะไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางความคิดเชิงโต้แย้งซึ่งอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดและส่งผลร้ายได้ในที่สุด
โฆษณา