ผลลัพธ์คือผลพลอยได้
สิ่งสำคัญคือคือความตั้งใจมุ่งมั่น ลงมือทำ ความพยายาม การรู้จักตัดสินใจ
สิ่งเหล่านี้จะติดตัวคุณไป
โฆษณา