ผิดไหม โดนด่า...?
คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
Somebody
เราไม่สามารถปรับหรือบังคับความคิดคนอื่นที่มีต่อเราได้
แต่เราสามารถปรับความคิดเราได้
เราทำอะไรลงไป มีแต่เราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุด
หากเราเอาความรู้สึกของเราไปผูกกับความคิด ทัศนคติของคนอื่น...ที่มันจะส่งผลลบต่อเรา เราอาจนำความคิด ทัศนคติที่แย่ๆนั้นมาเป็นอารมณ์และบั่นทอนจิตใจของเราเรื่อยไป
หากเราสามารถปรับได้ว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิด หรือทัศคติใดๆ ไม่ว่าเขาจะมองเราในมุมดี หรือมุมร้ายก็ตามได้นั้น...
เพียงเท่านี้เราก็ไม่ไม่หวั่นเกรงกับคำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคำต่อว่า คำด่า คำพูดที่ไม่ดี หรือหลงระเริงกับคำชื่นชม สรรเสริญ เยินยอ
จงปล่อยให้ความคิด ความรู้สึก คำพูดแย่ของเขา อยู่กับตัวเขาเอง
ความรู้สึกนั้นเกิดจากเขา และจงปล่อยให้มันอยู่กับเขาต่อไป
เราควรดูแลจิตใจตนเอง แล้วปล่อยให้คำนั้นผ่านไปกับสายลม
❤️
  • 2
โฆษณา