12 ก.พ. 2022 เวลา 12:04 • ปรัชญา
อาจเป็นไปได้ ที่มนุษย์จะมีวิวัฒนาการนาการในด้านเทคโนโลยีสูงมากในอนาคตอีกล้านๆปีข้างหน้า จนสามารถค้นพบความลับของธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณ โลกหลังความตาย องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มีแค่ร่างกาย จักรวาลกําเนิดมาได้อย่างไรและเพื่ออะไร มนุษย์เกิดมาทําไมและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? วัตถุสสารและสิ่งต่างๆเกิดมาได้อย่างไร มิติต่างๆที่ซ้อนทับกันอยู่เป็นอย่างไร มีอะไรที่เร็วกว่าแสง เวลาคืออะไร? ความคิดคืออะไร? ความทุกข์ ความสุข ความรัก และนามธรรมต่างๆสามารถ พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอยู่จริง สามารถอธิบายได้โดยใช้รูปแบบของสมการรูปแบบหนึ่งได้ เช่น โปรแกรมจิต โปรแกรมความคิด สมการความรัก โปรแกรมทุกข์และการแก้ทุกข์ เป็นต้น ( ตัวอย่าง love equation= t^2. limit ( du(lnx)/dx + mt+ sigma .....)
ถ้าสิ่งต่างๆที่เป็นความลับของธรรมชาติถูกค้นพบและถูกเปิดเผยโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงสุดได้จริง จนไม่มีอะไรที่เป็นความลับอีกต่อไป มนุษย์ ก็อาจไม่จําเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ความเชื่อความศรัทธาจะถูกแทนที่ด้วยความจริงทางวิทยาศาสตร์ ศาสนาก็อาจไม่จําเป็นอีกต่อไปเช่นกัน เวลาเราไม่สบายใจ เวลาเรามีความทุกข์ เราอาจจะมีโปรแกรมคลายทุกข์หรือโปรแกรมเพิ่มสุข เข้าไปในสมองหรือในจิตของมนุษย์ เพื่อละลายความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ไม่ดีออกไป หรือมีโปรแกรมจิตที่โปรแกรมในสมองมนุษย์ให้เข้าใจกระบวนการกําเนิดทุกข์ อะไรต่างๆเหล่านี้เสมือนโลกเสมือนจริง มนุษย์ก็ยึดติดในเทคโนโลยีแทนศาสนาและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทุกชนิดแทน และโลกหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่มีทางรู้
มนุษย์จะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรือไม่? เพราะอะไรๆก็สามารถแก้ไขหรือทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ความสุขจริงๆเป็นเช่นใด ความรักจะเป็นอย่างไร?
แต่ในความเป็นจริงที่มิใช่ความฝัน สิ่งเหล่านี้มิอาจเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าจะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ตาม ที่วิทยาศาสตร์ไม่มีวันหาความลับของธรรมชาติเจอ ศาสนาก็จะดํารงค์อยู่ต่อไป บางทีธรรมชาติเขาก็ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนในรูปแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ธรรมชาติอาจจะเปิดเผยตัวตนในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องใช้ศรัทธาและปัญญาในรูปแบบของศาสนาก็เป็นได้
โฆษณา