เทคโนโลยีมัง คอมมัง สรณัง คัจฉามิ..
หือออ ..ไม่ได้ ความรู้สึกไม่ได้จริง ๆ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแทนศาสนา🙄🤔
แม้ในอนาคต ศาสนาทุกศาสนา จะอันตรธานไปหมด อย่างที่ว่า ก็ตาม
จินตนาการ คือ จินตนาการ ไม่ได้มองว่าผิด ถูกแต่อย่างใดนะครับ อนาคต
อาจเป็นไปได้ หรือ ไม่ อย่างไร แต่ที่แน่ ๆ อายุขัยเราคงไม่ถึงโอกาสนั้น
1
  • 5
โฆษณา