17 ก.พ. 2022 เวลา 14:37 • ความคิดเห็น
ซ้าย อยู่อย่างแปลกแยก ยึดติดอัตตา
ขวา อยู่อย่างสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นธรรมชาติ
โฆษณา