ทำยังไงให้เราสามารถทำตามแผนที่วางไว้สำเร็จ ?
คำถามนี้ถูกลบ
วางแผน ทำตามแผน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมตัวเอง ที่จะนำพาตัวเองไปตามแผน
โฆษณา