26 ก.พ. 2022 เวลา 00:04 • การศึกษา
ถ้ากล่าวถึงวัฒนธรรมพุทธแบบไทยเราเคยชินมาก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปครับ ปัจจุบันการเข้าถึงศาสนาพุทธมีช่องทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยหากมองเรื่องพิธีกรรม/วัตถุก่อสร้าง อาจจะลดบทบาททางพิธีกรรม/กิจกรรมลง แต่ถ้าในเชิงการสื่อสารมีมากขึ้นนะ จากเมือก่อนต้องไปวัด ดูรายการธรรมะวันอาทิตย์ ทุกวันนี้ดูจากโซเชียลมิเดียได้มากขึ้น
และถ้าถามว่าสูญสลายได้ไหม ก็เป็นไปได้เพราะสังคมปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านทำให้คิดว่าเครื่องยึดเหนี่ยวเดิมๆ หรือกุศโลบายที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่น่าเชื่อถือหรือไม่แฟร์กับบุคคลปัจจุบันในหลายๆ มิติ ... ยิ่งหากมองว่าวัฒนธรรมพุทธ(บ้านเรา) ก็ยังวนเวียนในโลกธรรม๘ ก็แสดงให้เห็นว่าก็สามารถเสื่อมและลดทอนได้ตามหลักธรรมชาติ "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา" หากผู้ใดสนใจ ใส่ใจในตัวของหลักคำสอนแล้ว ผู้นั้นก็นับเป็นบุคคลซึ่งช่วยดำรงศาสนาพุทธด้วยเนื้อนาบุญของคนนั้น แม้อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้หายไปอย่างแท้จริง แน่นอนครับ
โฆษณา